Partizanų g. 2/7, LT- 31105 Visaginas, Lietuva
logo

+370 386 31671

geroji.viltis@vgvp.lt

Partizanų g. 2/7

Visaginas, Lietuva

08:00 - 17:00

Nuo pirmadienio iki penktadienio

dezute-300x146

Visuomenės sveikatos specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:
 • rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie mokinių sveikatos būklę;
 • pateikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;
 • teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės mokyklos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus).
 • su bent vienu mokinio, pradėjusio lankyti mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti Mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų mokinių – pagal poreikį;
 • identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;
 • mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
 • teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į mokyklos strateginius veiklos planus mokyklos administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus);
 • organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją;
 • dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą mokykloje;
 • teikti sveikatos žinias mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai;
 • teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą mokykloje;
 • tikrinti mokinių asmens higieną;
 • planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
 • dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;
 • konsultuoti mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
 • prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams;
 • dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant mokyklos veiklą;
 • teikti pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą.
 • kasmet iki birželio 15 d. teikia Biurui mokslo metų sveikatos priežiūros veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
 • teikia kiekvieno mėnesio, pusmečio, metų veiklos ataskaitas.

Visuomenės sveikatos specialistė Inga Buliginaitė, i.buliginaite@rsveikata.lt

Konsultacijų laikas:

Pirmadienis, trečiadienis: 8.00-16.30, pertrauka 12.00-12.30

Penktadienis: 8.00-13.40