Partizanų g. 2/7, LT- 31105 Visaginas, Lietuva
logo

+370 386 31671

geroji.viltis@vgvp.lt

Partizanų g. 2/7

Visaginas, Lietuva

08:00 - 17:00

Nuo pirmadienio iki penktadienio

dezute-300x146
logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Vaiko gerovės komisija

Visagino ,,Gerisios vilties“ progimnazijos vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.

Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės auklėtoju, ugdančiu mokytoju arba mokyklos psichologu, socialiniu pedagogu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.

Uždaviniai:

1. Teikti mokiniui kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, švietėjišką pagalbą.

2. Siekti, kad progimnazijos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą.

3. Organizuoti prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus progimnazijos bendruomenei aktualiomis temomis.

4. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, pamokų nelankymo ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.

5. Dalyvauti projektuose, konkursuose, akcijose.

6. Formuoti mokinių sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius.

7. Ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių socialinę kompetenciją, gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą renkantis profesiją, atitinkančią norus ir galimybes. Siekti ugdymo individualizavimo, atsižvelgiant į vaiko amžių, brandą, psichines, fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas ypatybes.

8. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.

9. Vykdyti krizių valdymą progimnazijoje.

 

Vaiko gerovės komisijos nariai:

Loreta Dronišinec – VGK pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ela Krasikova – VGK pirmininko pavaduotoja, specialioji pedagogė

Jūratė Čičinskienė – komisijos sekretorė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Nariai:

Jolanta Bartkūnienė – direktorė

Miglė Bulovienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Marija Prožejeva – psichologė

Nijolė Šuranovienė – socialinė pedagogė

Yulia Khrustaleva – pradinių klasių mokytoja

Aksana Chmylko- istorijos mokytoja

Olga Podolskienė – visuomenės sveikatos slaugytoja

Svetlana Klepalova – logopedė

 

Vaiko gerovės komisija progimnazijoje:

Mokymosi sėkmė..

  •  rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos progimnazijoje kūrimu;
  •  rūpinasi mokinių mokymosi sėkme;
  •  nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas;

Pagalba..

  •  padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlo pedagogams būdus šiems santykiams gerinti;
  •  analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus mokykloje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų;
  •  analizuoja vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą;
  •  atsitikus netikėtam skaudžiam įvykiui, teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams;

Bendradarbiavimas..

  •  organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą mokykloje;
  •  vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius*, teikia siūlymų ir rekomendacijų tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos,   ugdymo programų, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių naudojimo, siekdama sudaryti mokiniams optimalias ugdymosi sąlygas. Jei būtina, siūlo tėvams, kad vaiko specialieji   ugdymosi poreikiai būtų įvertinti savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos;
  •  teikia informaciją tėvams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes mokykloje ir už jos ribų.

* Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių vaiko gebėjimų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

Pastaba: mokyklos vaiko gerovės komisija nevertina ugdymosi poreikių, kurie kyla dėl išskirtinių vaiko gabumų.

Dokumentai: