Partizanų g. 2/7, LT- 31105 Visaginas, Lietuva
logo

+370 386 31671

geroji.viltis@vgvp.lt

Partizanų g. 2/7

Visaginas, Lietuva

08:00 - 17:00

Nuo pirmadienio iki penktadienio

dezute-300x146

Mokyklos Taryba

Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazijos taryba 2022/2023 m.m.

Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos tarybos nariai

1. Olga Vetlugina – Tarybos pirmininkė

2. Svetlana Pankova – Tarybos sekretorė

3. Irina Keizo – tėvų atstovė

4. Jelena Didenko – tėvų atstovė

5. Svetlana Korotajeva – tėvų atstovė

6. Giuzel Naidionova – tėvų atstovė

7. Ksenija Mamonova – 7c klasė

8. Mila Popova – 7b klasė

9. Aleksandra Gordienko – 8c klasė

10. Karina Gavrilova – 8a klasė

11. Valerija Belkina – 8b klasė

12. Svetlana Bolya – pradinių klasių mokytoja metodininkė

13. Liudmila Taraševskaja – pradinių klasių mokytoja  metodininkė

14. Ella Krasikova – spec. pedagogė  metodininkė

15. Aksana Chmylko – istorijos vyresnioji mokytoja

Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazijos tarybos nuostatai

I.BENDROJI DALIS

1.1. Mokyklos taryba – aukščiausia, savo veiklą demokratijos principais grindžianti savivaldos institucija, jungianti mokinių, jų tėvų ( globėjų, rūpintojų ) ir mokytojų atstovus svarbiausių mokyklos veiklos uždavinių sprendimui.
1.2. Mokyklos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, poįstatyminiais aktais ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos dokumentais, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos nuostatais, Visagino savivaldybės švietimo skyriaus dokumentais.
1.3. Mokyklos taryba renkama dvejiems metams ir ją sudaro: 5 tėvai, 5 mokytojai, 5 mokiniai.
1.4. Tėvus į mokyklos tarybą siūlo visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų tarybos posėdis, mokinius – mokinių parlamentas. Išvykus tarybos nariui, artimiausio mokytojų tarybos posėdžio, mokinių parlamento ar visuotinio tėvų susirinkimo metu organizuojami nauji tarybos nario rinkimai.
1.5. Tarybos narį gali atšaukti jį rinkę atstovai ir į jų vietą išrinkti naujus narius.
1.6. Mokyklos tarybos nuostatus rengia ir aprobuoja mokyklos tarybos nariai, o tvirtina direktorius. Nuostatai keičiami Mokyklos tarybos sprendimu.
1.7. Mokyklos tarybos priimti nutarimai yra privalomi visai mokyklos bendruomenei.

 

II. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS

2.1. Tvirtina mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja mokyklos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, nustato ugdymo organizavimo tvarką.
2.2. Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo.
2.3 Aprobuoja mokyklos ugdymo planą, pasirenkamųjų dalykų sąrašą, sprendžia mokinių papildomojo ugdymo organizavimo klausimus.
2.4 Inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.
2.5. Prižiūri mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą.
2.6. Aprobuoja mokinių skatinimo ir nuobaudų sistemą.
2.7. Nusprendžia klasių dalijimą į grupes ugdymo plane numatytais atvejais.
2.8. Svarsto mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus ( mokytojų tarybos teikimu ).
2.9. Svarsto mokyklos naujų padalinių steigimo, organizavimo ir likvidavimo klausimus.
2.10. Mokyklos taryba talkina mokyklai organizuojant mokytojų ir kitų darbuotojų bei mokinių poilsį.
2.11. Svarsto mokinių maitinimo, materialinės paramos suteikimo mokiniams klausimus.
2.12. Mokyklos taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, sudaranti veiklos planą vieneriems metams.
2.13. Konfliktinę situaciją mokyklos taryba sprendžia tik gavusi prašymą raštu iš kurio nors mokyklos bendruomenės nario.
2.14. Svarsto mokyklos strateginį planą, metinę veiklos programą.
2.15. Pritaria mokyklos vidaus audito grupės sudarymui.

 

III.VADOVAVIMAS

3.1. Mokyklos tarybai vadovauja tarybos pirmininkas, jam nesant – tarybos pirmininko pavaduotojas. Mokyklos tarybos pirmininką renka tarybos nariai slaptu arba atviru balsavimu (sprendžia pati taryba ). Juo negali būti mokyklos direktorius.
3.2.Mokyklos direktorius tarybos darbe dalyvauja, bet jos nariu nerenkamas.
3.3.Mokiniai tarybos darbe dalyvauja tik tuomet, kai nesvarstomi mokytojų pedagoginės etikos klausimai.
3.4.Posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Kai balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamą sprendimą priima tarybos pirmininkas. Mokyklos direktorius priimant nutarimus dalyvauja, bet nebalsuoja. Su mokyklos tarybos priimtais sprendimais supažindinama mokyklos bendruomenė.
3.5.Mokyklos tarybos posėdžiai šaukiami ne mažiau kaip 1 kartą per trimestrą. Esant reikalui, gali būti sušauktas neeilinis posėdis. Svarstant konkrečius klausimus, į mokyklos tarybos posėdį gali būti kviečiami mokyklos administracijos atstovai, mokytojai, mokiniai, tėvai, globėjai ir kiti mokyklos bendruomenės nariai. Jiems patiems pageidaujant dalyvauti tarybos posėdyje leidžiama tik sutikus tarybos narių daugumai.
3.6. Taryba esant būtinybei palaiko ryšius su Visagino savivaldybe, kitų švietimo įstaigų savivaldos organais, visuomeninėmis organizacijomis, miesto įstaigomis.
3.7. Mokyklos steigėjas, švietimo priežiūros institucijos, nustačiusios, kad tarybos sprendimai prieštarauja įstatymams ar kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo mokyklos tarybai juos svarstyti iš naujo.

 

IV. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.Kiekvienas tarybos narys turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu, aktyviai dalyvauti tarybos veikloje.
4.2.Jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam skirtas užduotis.
4.3. Turi teisę gauti iš mokyklos administracijos informaciją apie mokyklos veiklą.
4.4.Mokyklos taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams ne rečiau kaip 1 kartą per metus arba paprašius mokyklos bendruomenei.
4.5.Tarybos narys, 3 kartus be pateisinamos priežasties nedalyvavęs tarybos posėdžiuose, tarybos narių nutarimu gali būti šalinamas iš tarybos.

 

V.REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

5.1.Mokyklos taryba paleidžiama reikalaujant 2/3 tarybos narių, likviduojant mokyklą.
5.2.Mokyklos tarybą galima reorganizuoti pasikeitus Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos nuostatų reikalavimams mokyklų taryboms arba reorganizuojant mokyklą.

 

Nuostatai priimti Visagino ,,Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos Mokyklos tarybos posėdyje 2008 metų kovo 27 dieną. Protokolo Nr. 6.