Partizanų g. 2/7, LT- 31105 Visaginas, Lietuva
logo

+370 386 31671

geroji.viltis@vgvp.lt

Partizanų g. 2/7

Visaginas, Lietuva

08:00 - 17:00

Nuo pirmadienio iki penktadienio

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Vaiko gerovės komisija

Visagino ,,Gerisios vilties“ progimnazijos vaiko gerovės komisija

Tikslas:

 1. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, krizių valdymą, švietimo pagalbos teikimą bei švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Uždaviniai:

 1. Teikti mokiniui kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, švietėjišką pagalbą.
 2. Padėti progimnazijoje užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, patyčių apraiškoms aplinką, kuri yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi visiems bendruomenės nariams.
 3. Siekti, kad progimnazijos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą.
 4. Organizuoti prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus progimnazijos bendruomenei aktualiomis temomis.
 5. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, pamokų nelankymo ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
 6. Dalyvauti projektuose, konkursuose, akcijose.
 7. Formuoti mokinių sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius.
 8. Ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių socialinę kompetenciją, gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą renkantis profesiją, atitinkančią norus ir galimybes. Siekti ugdymo individualizavimo, atsižvelgiant į vaiko amžių, brandą, psichines, fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas ypatybes.
 9. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
 10. Vykdyti krizių valdymą progimnazijoje.

 

Vaiko gerovės komisijos nariai:

Loreta Dronišinec – VGK pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ela Krasikova – VGK pirmininko pavaduotoja, specialioji pedagogė

Jūratė Čičinskienė – komisijos sekretorė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Nariai:

Jolanta Bartkūnienė – direktorė

Miglė Bulovienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Simona Švedova – psichologė

Nijolė Šuranovienė – socialinė pedagogė

Yulia Khrustaleva – pradinių klasių mokytoja

Olga Podolskienė – visuomenės sveikatos slaugytoja

Svetlana Klepalova – logopedė

Vaiko gerovės komisijos narių koordinuojamos veiklos sritys:

Jolanta Bartkūnienė – krizių valdymas progimnazijoje

Loreta Dronišinec – krizių valdymas progimnazijoje

Ela Krasikova – įtraukusis ugdymas

Miglė Bulovienė – smurto prevencija

Simona Švedova – socialinis ir emocinis ugdymas

Nijolė Šuranovienė – socialinis ir emocinis ugdymas

Yulia Khrustaleva – patyčių prevencija

Olga Podolskienė – psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija

Svetlana Klepalova – įtraukusis ugdymas

Dokumentai: